Visitatie

Elke vier jaar laten we onze woningcorporatie visiteren. Dat is vastgelegd in de Aedescode. De visitatie geeft inzicht in de prestaties van onze organisatie.

Wierden en Borgen liet dit jaar een visitatie laten uitvoeren naar de prestaties van de woningcorporatie tussen 2016 en 2019. De visitatiecommissie constateerde dat de visitatieperiode voor Wierden en Borgen een roerige tijd is geweest. Dit was het zeker. Voor een deel veroorzaakt door het aardbevingsdossier, maar voor het overgrote deel het gevolg van eigen handelen. Veel aan huurders en gemeenten beloven, maar die afspraken niet nakomen en een fusie hebben geleid tot ontevreden medewerkers en stakeholders en ingrijpen door de Aw en WSW.

De bocht is genomen

Vanaf 2019 krijgt Wierden en Borgen meer vat op onder meer de primaire processen en investeringen in het vastgoed. Dit vindt zijn weerslag in het (begin van het) herstel van de relatie met huurdersorganisaties en de gemeenten als belangrijkste belanghebbenden. Het visitatierapport kreeg daarom de passende titel 'De bocht is genomen'. 

Ondernemingsplan 2021 - 2024

De door de visitatiecommissie genoemde verbeterpunten en overige adviezen komen terug in het nieuwe ondernemingsplan 2021-2024. Realistische ambities, communiceren en verbinding zoeken met de stakeholders zullen hierin prominent terugkomen.